Past Simple Простий (неозначений) минулий час

Стверджувальне речення

Past Simple (Past Indefinite) утворюється за допомогою використання форми минулого часу смислового дієслова. Якщо дія виражена правильним дієсловом, то його форма минулого часу утворюється за допомогою додавання закінчення -ed до його словникової форми. Якщо вживається неправильне дієслово, тоді використовується його друга форма з таблиці неправильних дієслів. Якщо потрібне дієслово відсутнє в таблиці, це означає, що воно правильне і минулий час утворюється за допомогою закінчення -ed. Форма минулого часу дієслова однакова для всіх осіб однини та множини (окрім дієслова to be).

 • She worked abroad. – Вона працювала за кордоном.
 • My uncle lived here. – Мій дядько жив тут.
 • Harry wrote a lot of books. – Гаррі написав багато книг.
 • She was angry yesterday. – Вчора вона була розлюченою.
 • We were young and reckless. – Ми були молоді та безтурботні.

Всі правила додавання закінчення -ed детально розглянуті в окремій статті.

 • to work → worked
 • to translate → translated
 • to agree → agreed
 • to study → studied
 • to play → played
 • to stop → stopped
 • to relax → relaxed

Заперечне речення

Заперечення в Past Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова did та заперечної частки not після нього, що стоять після підмета та перед смисловим дієсловом. Did це форма минулого часу допоміжного дієслова do. Did вживається для всіх осіб однини та множини.

Після did not смислове дієслово використовується в формі простого інфінітиву без частки to, тому що граматичний час в такому випадку виражається через допоміжне дієслово did.

 • She did not work abroad. – Вона не працювала за кордоном.
 • Harry did not write a lot of letters. – Гаррі не написав багато листів.
 • Did not = didn’t (скорочення)
 • His uncle didn’t live here. – Його дядько не жив тут.
 • Your grandfather didn’t dance. – Твій дідусь не танцював.

Заперечення з дієсловом to be в формі минулого часу (was, were) утворюється шляхом додавання частки not після was або were. Was та were не потребують допоміжних дієслів для утворення заперечного речення.

 • I was not angry yesterday. – Я не була злою вчора.
 • Kate and Jack were not here two days ago. – Кейт та Джек не були тут два дні тому.
 • was not = wasn't (скорочення)
 • were not = weren't
 • It wasn't true. – Це не було правдою.
 • They weren't Canadians. – Вони не були канадцями.

Питальне речення

Загальне питання в Past Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова did, що ставиться на початку речення перед підметом. Після підмета використовується смислове дієслово тількив формі простого інфінітиву без частки to.

 • Did she work abroad? – Вона працювала за кордоном?
 • Did Harry write a lot of letters? – Гаррі писав багато листів?
 • Did my uncle live here? – Чи жив тут мій дядько?

Спеціальне питання в Past Simple утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Past Simple.

 • Where did she work? – Де вона працювала?
 • What did Harry write? – Що писав Гаррі?
 • When did he live here? – Коли він тут жив?

To be в Past Simple

Дієслово to be (бути, знаходитися, існувати) – особливий й для часу Past Simple має дві форми: was та were. Це дієслово не потребує допоміжних дієслів для утворення заперечних та питальних речень. Вибір правильної форми залежить від підмета у реченні.

Was – використовується, коли підмет виражений іменником або займенником у формі однини (I, he, she, it).
Were – коли підмет вказує на множину людей або речей (wethey), а також коли він виражений займенником you (ти, ви, ввічливе Ви).

Докладніше про дієслово to be та утворення заперечних та питальних речень з ним розглянуто в окремій статті.

 • I was tired. – Я був втомленим.
 • She wasn't abroad. – Вона не була за кордоном.
 • Was Harry a good writer? – Гаррі був хорошим письменником?
 • You were tired. – Ви були втомлені.
 • Those books weren't that old. – Ті книги не були настільки старими.
 • Where were your parents last summer? – Де були твої батьки минулого літа?

Використання Past Simple

Нетривалі дії в конкретний момент у минулому

Past Simple використовується для вираження нетривалих дій, коли відомий неточний час у минулому, в який ця дія відбувалася. Навіть якщо мовець й не зазначив певний час, то він (цей час) все одно мається на увазі. 

 • She worked abroad 2 years ago. – Вона працювала за кордоном два роки тому.
 • Harry wrote a lot of letters in 2011. – Гаррі написав багато листів в 2011 році.
 • I met my old friend yesterday. – Вчора я зустрів свого старого друга.

Дії, що завершилися в минулому

Past Simple використовується для вираження дій, що завершилися в минулому та не мають відношення (видимих результатів) у теперішньому. Така дія могла буди одноразовою, повторюваною, нетривалою, або ж навпаки могла тривати певний проміжок часу, але її тривалість неважлива.

 • He was a famous singer. – Він був відомим співаком. (Він більше не співає)
 • This man once won a medal. – Цей чоловік одного разу виграв медаль.
 • She worked abroad for 20 years. – Вона працювала за кордоном двадцять років. (Вона більше не працює за кордоном)

Дії, що не можуть більше повторитися

Past Simple використовується також для опису дій, що відбулися одного разу в минулому і більше не можуть повторитися в теперішньому або у майбутньому через певні обставини. 

 • Mary won a Math medal when she was a schoolgirl. – Мері виграла медаль з математики, коли була школяркою. (Вона не може більше виграти медаль з математики, адже вона більше не школярка)
 • My grandmother once sang with Freddie Mercury. – Одного разу моя бабуся співала з Фредді Мерк'юрі. (Вона більше не може співати з ним, його немає в живих.)

Послідовні дії у минулому

Past Simple вживається для перерахування декількох дій у минулому, що відбувалися послідовно, одна за одною.

 • She entered the room and screamed. – Вона зайшла до кімнати та закричала.
 • I woke up, washed my face and brushed my teeth. – Я прокинувся, умився та почистив зуби.
 • He closed the door, put the key into the pocket and caught the taxi. – Він закрив двері, поклав ключі в карман й спіймав таксі.

Для вираження декількох дій, що відбувалися та тривали одночасно, використовується час Past Continuous.

 • Ann was cleaning the house while Mark was washing their car. – Енн прибирала в будинку тоді, коли Марк мив їхню машину.
 • Kate was drawing and Paul was doing his hometask. – Кейт малювала, а Пол виконував своє домашнє завдання.

Маркери часу

Past Simple використовується, якщо на питання «коли це сталося?» можна дати чітку, але неточну відповідь про час дії. Якщо час, в який відбувалася дія, невідомий, й дія має результати в теперішньому часі, тоді використовується час з групи Perfect. Якщо відомий точний момент часу, в який протікала або відбувалася певна дія, то використовується Past Continuous.

 • yesterday – вчора
 • the day before yesterday – позавчора
 • just now – тільки-но
 • the other day – на днях
 • last week – минулого тижня
 • last month – минулого місяця
 • last year – минулого року, в минулому році
 • last decade – минулого десятиріччя
 • last century – минулого сторіччя, в минулому сторіччі
 • an hour ago – годину тому назад
 • three hours ago – три години назад
 • two weeks ago – два тижня назад
 • in 1992 – в 1992 році
 • at 6 o'clock – в 6 годин

Приклади використання Past Simple

 • It didn't rain yesterday. - Вчора не було дощу.
 • Was she tall? - Вона була високою?
 • They called me crazy. - Вони назвали мене божевільним.
 • She wanted to open a dance studio. - Вона хотіла відкрити танцювальну студію.
 • Why did he run? - Чому він утік?
 • We gave him everything he wanted. - Ми дали йому все, що він хотів.
 • I didn't remember this song. - Я не згадав про цю пісню.
 • He didn't answer her. - Він не відповів їй.
 • I didn't drink enough water. - Я не пив достатньо води.
 • He left you a note. - Він залишив тобі записку.
 • She gave you the key. - Вона дала тобі ключ.
 • He did not think so. - Він не вважав так.
 • When did he play chess? - Коли він грав у шахи?
 • She didn't come back. - Вона не повернулася.
 • I didn't even know her name. - Я навіть не знала її імені.
 • I left my coat in the car. - Я залишив своє пальто у машині.
 • How did he win? - Як він виграв?
 • The door was open. - Двері(1) були відчинені.
 • We saw them for the first time. - Ми бачили їх уперше.
 • He understood him. - Він зрозумів його.