Pronouns Займенники в англійській мові

Займенник (Pronoun) самостійна частина мови, що вказує на особу, предмети, явища, що вже були згадані в тексті, але не називає їх. Таким чином, займенники допомагають уникнути повторень однакових іменників та інших частин мови.

В англійській мові існує декілька груп займенників. В цій статті будуть розглянуті особові, присвійні, зворотні та так звані виразні займенники.

Інші види займенників докладно розглянуті в наступних статтях: взаємні займенники, вказівні займенники, відносні займенники, питальні займенники, неозначені займенники.

Перед іменниками Без іменників
my
мій, моя, моє, мої
mine
мій, моя, моє, мої
your
твій, твоя, твоє, твої
yours
твій, твоя, твоє, твої
his
його
his
його
her
її
hers
її
its
його, цього
its
(не використовується)
our
наш, наша, наше, наші
ours
наш, наша, наше, наші
your
ваш, ваша, ваше, ваші
yours
ваш, ваша, ваше, ваші
their
їхній, їхня, їхнє, їхні
theirs
їхній, їхня, їхнє, їхні
Возвратные местоимения
myself
себе, я сам
yourself
себе, ти сам
himself
себе, він сам
herself
себе, вона сама
itself
себе, воно само
ourselves
себе, ми самі
yourselves
себе, ви самі
themselves
себе, вони самі

Особові займенники

Головне призначення особових займенників (Personal Pronouns) заміна іменників, якщо з контексту в тексті зрозуміло, про що або про кого йде мова. Особові займенники поділяються на займенники називного та об'єктного відмінків.

Займенники в називному відмінку в реченні виступають підметом і вказують на того, хто виконує дію. Це займенники I (я), we (ми), you (ти, ви), he (він), she (вона), it (воно, це), they (вони)

 • John is the manager. – Джон - менеджер.
 • He is a good guy. – Він хороший хлопчина.
 • We listen to him. – Ми слухаємо його.
 • They tell her stories. – Вони розповідають їй казки ("втирають окуляри").

I, We

Займенники I та we вказують на мовця в реченні. I стоїть в формі однини, we - в формі множини. Ці займенники відповідають українським займенникам «я» та «ми».

 • I am ill. – Я захворів.
 • I can speak 5 languages. – Я можу розмовляти 5ма мовами.
 • We are late. – Ми запізнились.
 • We are going to the zoo tomorrow. – Ми підемо до зоопарку завтра.

В английській мові завжди, коли мова йде про себе і когось ще, спочатку називають інших людей, а потім говорять про себе.

 • My friends and I went to the club yesterday. – Я та мої друзі вчора ходили до клубу.
 • Richard and I are old friends. – Ми з Річардом - старі друзі.

You

В англійській мові займенник you відповідає як однині (you в значенні ти), так і множині (you в значенні ви). Саме тому дієслово після займенника you завжди стоїть в формі множини. Українською мовою займенник you може перекладатися як «ти», «ви» (форма множини) або «Ви» (ввічлива форма) в залежності від контексту.

 • You are my friend. – Ти мій друг.
 • You, students, have to stay here. – Ви, студенти, повинні залишатися тут.
 • Would you be so kind to pass some bread? – Чи не були б Ви так ласкаві передати трохи хліба?

He, She

Займенники he (він) та she (вона) використовуються тільки для позначення людей в третій особі однини, що в реченні виступають якості підмета. 

 • He is a nice guy! – Він хороший хлопець!
 • He won the Nobel prize. – Він отримав Нобелівську премію.
 • She is really beautiful. – Вона дійсно гарна.
 • She has already done all her homework. – Вона вже виконала все своє домашнє завдання.

It

Займенник it (це, воно) вказує на всі неживі предмети, події, явища, поняття. It також використовується для позначення тварин.

 • I had a dream. It was about you. – Мені наснився сон. Він був про тебе.
 • I put this figurine on the table but it fell. – Я поклав цю статуетку на стіл, але вона впала.
 • If I had a dog it would be big. – Якщо б у мене був собака, то він був би великим. 

Займенник it також може використовуватися для позначення людей, коли мовець намагається встановити особу іншої людини. 

 • It was my sister I went to the restaurant with, not my girlfriend. – Я пішов у ресторан зі своєю сестрою, не з дівчиною.
 • I saw you with someone yesterday. Was it your friend?. - No it wasn’t. – Я вчора бачив тебе з кимось. Це був твій друг? - Ні, не він.

Займенник it також використовується в розділових питаннях, коли підмет виражений словами nothing (нічого, ніщо), everything (все), this (цей), that (той).

 • Nothing has changed, has it? – Нічого не змінилось, чи не так?
 • Everything is alright, isn’t it? – Все добре, правда?
 • This isn’t your car, is it? – Це не твоя машина, так?
 • That was a good day, wasn’t it? – То був гарний день, чи не так?

Займенник it може бути використаний в безособових реченнях в якості формального підмета. В подібних реченнях відсутня особа, що виконує дію, а підмет або додаток виражені інфінітивом дієслова або підрядним реченням. Наприклад, таке використання it зустрічається у висловлюваннях про час, погоду, температуру, відстань тощо. В такому випадку займенник it може перекладатись як «це» або не перекладатись зовсім.

 • It is cloudy today. – Сьогодні хмарно.
 • It was six o’clock when I came back. – Було шість годин, коли я повернувся.
 • It will take some time to go there. – Піде деякий час на те, щоб дістатись туди.
 • It was a very productive day. – Це був дуже продуктивний день.
 • It is really hard to find flowers you like. – Дуже складно знайти квіти, які ти любиш.

They

Займенник they (вони) використовується для позначення як множини людей, живих істот, так і предметів, явищ, понять.

 • Luckily I have found my keys. They were in your pocket. – На щастя, я знайшла ключі. Вони були в твоїй кишені.
 • I saw some people in front of our city office. They were protesting against something. – Я бачив кілька людей перед мерією. Вони протестували проти чогось.

Об'єктний відмінок

Об'єктний відмінок в англійській мові може відповідати родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому відмінкам української мови. 

Займенник та іменник в об'єктному відмінку відповідає на питання «кого?» «кому?» «ким?» «що?» «чому?» «чим?». В реченні займенник в об'єктному відмінку використовується в якості додатка, а також вживається в коротких відповідях, навіть якщо в них займенник є підметом.

 • I love you and you love me. – Я люблю тебе, а ти любиш мене.
 • Don’t blame us for your own mistakes. – Не звинувачуй нас в своїх власних помилках.
 • Jack asked him some personal questions. – Джек поставив йому декілька особистих питань.
 • I need to talk to Kate, call her, please. – Мені потрібно поговорити з Кейт, поклич її, будь ласка.
 • Don’t tell my mom about it. – Не кажи моїй мамі про це.
 • I can’t find my keys, so probably I have lost them. – Я не можу знайти свої ключі, тому, можливо, я їх загубив.
 • Who did that? Jack? - Not him! – Хто це зробив? Джек? - Не він!
 • I’m so exhausted. - Me too. – Я так втомився. - Я теж.

Присвійні займенники

Присвійні займенники (Possessive Pronouns) в англійській мові вказують на приналежність певного предмета або особи до когось або чогось і відповідають на питання «чий?». Присвійні займенники можуть стояти в відносній або абсолютній формах.

Відносна форма

Відносна формаприсвійних займенників вживається у поєднанні зі словом, яке означує займенник, зазвичай з іменником. Така форма займенника у реченні виконує функцію означення. Присвійні займенники в відносній формі також іноді називають присвійними прикметниками (Possessive Adjectives). 

 • My friends will come soon. – Мої друзі скоро прийдуть.
 • Where is your family? – Де твоя родина?
 • His ideas are not new. – Його ідеї не нові.
 • Their daughter is beautiful. – Їхня дочка гарна.

Англійські присвійні займенники не перекладаються українською мовою, коли вони поєднуються з іменниками, що позначають частини тіла, або особисті речі певної людини.

 • Mark came in with his coat in his hands. – Марк увійшов, тримаючи в руках (свій) плащ.
 • Kate braided her hair. – Кейт заплела волосся у косу.

Абсолютна форма

Абсолютна форма присвійних займенників вживається самостійно, без іменника, який означує займенник. Такі займенники у реченні можуть виконувати функції підмета, іменної частини складного присудка або додатка.

 • These are not my keys. Mine were on a key ring. – Це не мої ключі. Мої були на брелоку. (Mine – підмет)
 • Whose shoes are these? - They are hers. – Чиє це взуття? - Її. (Hers – іменна частина присудка)
 • Mike’s flat is smaller than yours. – Квартира Майка менша за твою. (Yours – додаток)

Зворотні займенники

В англійській мові зворотні займенники (Reflexive Pronouns) використовуються, коли дія спрямована на того, хто її виконує, коли підмет та додаток в реченні є одним і тим же предметом або особою. Українською мовою такі зворотні займенники перекладаються за допомогою зворотних дієслів (дієслова, що закінчуються на -ся або -сь) або зворотнім займенником «себе».

 • I cut myself while cooking. – Я порізався, коли готував їжу.
 • You are not a child. You should take care of yourself. – Ти не дитина. Ти повинен слідкувати за собою.
 • They told themselves to calm down and relax. – Вони сказали собі заспокоїтися та розслабитися.
 • We prepared ourselves for the worse. – Ми налаштували себе на гірше.

На відміну від української мови, в англійській деякі дієслова не використовуються зі зворотними займенниками. Наприклад, це дієслова, що вказують на дії, які людина зазвичай виконує сама для себе: wash (митися), shave (голитися), dress (одягаться), feel (відчувати, почуватись) тощо. Правильне вживання таких дієслів краще перевіряти за словником.

 • I feel bad today. – Я погано себе почуваю сьогодні.
 • He can’t afford buying it. – Він не може дозволити собі купити це.
 • These flowers are beautiful that’s why they are selling well. – Ці квіти гарні, тому вони добре продаються.
 • We tried to concentrate on the problem. – Ми намагалися зосередитися на проблемі.

Зворотні займенники інколи можуть використовуватися замість особових займенників після слів as (як), like (як, наче, подібно), but (for) (але, окрім) и except (for) (за винятком) для вираження ввічливого ставлення мовця.

 • This organisation was found to protect people like yourselves. – Ця організація була заснована для того, щоб захищати таких людей, як ви.
 • Everybody had fun on that party but myself. – Всі розважалися на тій вечірці, окрім мене.

Виразні займенники

Виразні займенники (Intensive Pronouns) використовуються, щоб підкреслити, що дія виконується людиною (або предметом) самостійно, без сторонньої допомоги. Форма виразних займенників повністю співпадає з формою зворотних займенників, однак вони можуть вживатися практично з будь-яким дієсловом. Українською мовою вони перекладаються як «сам», «сама», «само», «самі». В англійському реченні виразні займенники можуть стояти після іменника, до якого відносяться, або ж в кінці речення. Іноді вони можуть поєднуватися з прийменниками byfor (для) тощо.

 • Behave yourself! – Поводь себе добре!
 • Janice cooked a big meal herself. – Дженіс приготувала великий обід сама.
 • Janice cooked a big meal for herself. – Дженіс приготувала великий обід для себе.
 • I did my homework (by) myself. – Я зробив домашнє завдання сам (самостійно).
 • The dog itself can’t open this door. – Собака сам не може відкрити ці двері.

Приклади використання Personal pronouns

 • You saw him. - Ти його бачив.
 • They helped him. - Вони допомогли йому.
 • She heard it. - Вона це чула.
 • I earned it. - Я заробив це.
 • We saw you. - Ми тебе бачили.
 • She called them. - Вона дзвонила їм.
 • I found it! - Я знайшов це!
 • I asked her. - Я спитав її.
 • She recognized him. - Вона впізнала його.
 • I received them. - Я отримав їх.
 • He paid him. - Він заплатив йому.
 • She stole them. - Вона вкрала їх.
 • You told them! - Ти їм сказав!
 • You stopped him. - Ти зупинив його.
 • She saw them. - Вона бачила їх.
 • They found it! - Вони знайшли це!
 • She invented it. - Вона винайшла це.
 • You forgot me. - Ви забули мене.
 • You sent them. - Ти їх відправив.
 • They fed him. - Вони годували його.