Will та Would Модальні дієслова

В якості модальних дієслова will та would використовуються для вираження волевиявлення мовця, його наміру або ж наполегливості. Смислові дієслова після will та would вживаються без частки to.

Will використовується для позначення теперішнього та майбутнього часу, а would – минулого часу або для вираження ввічливості. Як правило, вони виділяються інтонаційно та перекладаються українською як «хотіти», «збиратися».

Will / Would
I like it and I will buy it!
Мені це подобається, і я хочу (збираюсь) це купити!
Would you mind my sitting here?
Ти не проти, якщо я тут присяду?
Will
You don't like it but I will buy it.
Тобі це не подобається, але я збираюсь це купити (все одно).

Стверджувальне речення

В стверджувальних реченнях модальні дієслова will та would практично ніколи не використовуються з підметом, вираженим займенником You (ти, ви).

 • Намір
 • We like this place that is why we will stay here! – Нам подобається це місце, і тому ми залишимося тут!
 • Ann didn’t have enough money but she would buy this dress anyway. – У Енн не було достатньо грошей, але вона все одно хотіла (збиралася) купити ту сукню.
 • Наполегливість
 • You don’t want to hear but I will say it anyway. – Ти не хочеш чути, але я все одно скажу це.
 • Matt asked not to sing loudly but Jack would do it. – Метт попросив не співати голосно, але Джек все одно продовжував це робити.

Дієслово would вживається у конструкції I would like.. (мені б хотілось...), що виражає бажання або ввічливе прохання.

 • I would like a cup of coffee. – Я б хотів філіжанку кави.
 • I would like to ask you for some help. –Я б хотіла попросити вас про допомогу.
 • I would like to know whether this shop is still open. – Я б хотіла дізнатись, чи відкритий ще той магазин.

Заперечне речення

В заперечних реченнях з модальними дієсловами will та would, як правило, використовується підмет в першій та третій особі. Частка not ставиться після will та would.

 • It is hard but we will not give up. – Це складно, але ми не здамося (не збираємось здаватися).
 • You can try but she will not speak to you. – Можеш спробувати, але вона не буде (не забажає) з тобою розмовляти.
 • He begged me but I would not change my mind. – Він благав мене, але я не збирався змінити свою думку. 
 • Paul was wet enough but he would not change. – Пол достатньо змок, але не бажав переодягатися.

З підметом, що вказує на неживий предмет дієслова will not або would not використовуються для того, щоб підкреслити, що цей предмет не виконує свої функції або роботу. 

 • will not = won’t (скорочення)
 • I want to enter but the door won’t open. – Я хочу увійти, але двері ніяк не відчинялись (не хотіли відчинятися). 
 • would not = wouldn’t
 • I was in a hurry but my car wouldn’t start up. – Я поспішав, але моя машина ніяк не хотіла заводитися. 

Питальне речення

Модальні дієслова will та would з підметом, вираженим займенником You, використовуються для утворення ввічливих питань або пропозицій. При цьому would виражає більший ступінь ввічливості, ніж will, та часто використовується в конструкції would you like..? (не хотіли б ви..? як щодо..?).

 • Will you have a cup of coffee? – Чи не хочете чашечку кави?
 • Would you pass me some bread please? – Чи не передаси мені, будь ласка, трохи хліба?.
 • Would you like some wine? – Як щодо вина?
 • What would you like to drink, madam? – Що б ви бажали випити, мадам?

Особливості вживання

Дієслова will та would поєднують у собі модальне значення (бажання, намір, готовність) з функцією допоміжних дієслів для утворення майбутнього часу (will) та при узгодженні часів (would). Однак модальні дієслова will та would частіш за все використовуються з підметом, вираженим першою особою для вираження наміру, бажання мовця, або ж з другою особою (you) для утворення ввічливих питань або пропозицій.

Will в умовних реченнях

Модальне дієслово will використовується в умовних реченнях зі сполучником If (якщо) для вираження бажання або наміру. 

 • You may laugh if you will but I’m telling the truth. – Можеш сміятися, якщо хочеш, але я кажу правду.
 • I will go there if I will! – Я піду туди, якщо я цього захочу!

Will not have

Конструкція will not have з формою інфінітиву без частки to вказує на те, що мовець прослідкує за тим, щоб чогось не сталося або щоб хтось не зробив щось. Таку конструкцію можна перекласти як «не дозволю».

 • I will not have you do it. – Я не дозволю тобі зробити це. 
 • I will not have him come to my house! – Я не дам йому приходити в мій дім!
 • I won’t have Matt date my daughter. – Я не дозволю, щоб Метт зустрічався з моєю дочкою.

Would rather, Would sooner, Would just as soon

Конструкції would rather, would sooner та would just as soon мають однакове значення «скоріше, я б краще...». Вони використовуються з формою інфінітиву смислового дієслова без частки to та передають значення віддання переваги одній дії, а не іншій. 

Would rather використовується частіше за інші конструкції. Іноді для більшої виразності після would вживається слово much (більш).

 • would rather = 'd rather (скорочення)
 • We would rather stay at home tonight. – Ми б краще залишились вдома сьогодні ввечері.
 • I’d sooner not fly. I’m afraid of planes. – Я б краще не літав. Я боюся літаків.
 • He would just as soon sleep than go to the club. – Йому б краще було поспати, аніж піди у клуб.

Якщо після таких конструкцій вживається смислове дієслово у формі Perfect Infinitive, тоді такі речення вказують на те, що мовець шкодує про щось невиконане або нездійснене або навпаки виконане.

 • I would rather have stayed at home. – Краще б ми залишились вдома. (але ми не залишились)
 • He’d much rather have gone to the club instead of staying at home. – Краще б він пішов у клуб, аніж лишився вдома. (але він залишився-таки вдома)

Would rather перед реченням у часі Past Simple виражає пораду для когось або бажану для когось дію. 

 • I would rather you didn't do that. – Краще б ти цього не робив.
 • I’d rather they went to the park and played there. – Краще б вони пішли у парк та грали там.
 • Would you rather I lied to you? – Ти вважаєш, що краще б я тобі збрехав?

Would rather перед реченням в Past Perfect виражає докір або почуття шкоди через те, що хтось інший виконав або ж не виконав певну дію. 

 • I would rather he had found another job. – Краще б він знайшов іншу роботу. (але він не знайшов)
 • I would rather you hadn't called me. – Краще б ти мені не дзвонив. (але ти подзвонив)
 • Would you rather Ann had gone to France? – Ти вважаєш, що краще б Енн поїхала до Франції? (але Енн не поїхала).

Would prefer to

Would prefer toя б віддав перевагу...», «я б скоріше...») за своїм значенням повністю співпадає з конструкцією would rather. Однак, після would prefer використовується інфінітив дієслова з часткою to. Ця конструкція використовується з дієсловами у формі Perfect Infinitive або Indefinite Infinitive.

 • I would prefer to stay at home. – Я б скоріше залишився вдома.
 • I would prefer not to say it. – Я б краще не казала цього.
 • Would you prefer me to have lied? – Для тебе було б краще, якщо б я збрехав? (але в той момент я не збрехав)
 • would prefer to = ‘d prefer to (скорочення)
 • I’d prefer my best friend to go abroad with me. – Я б хотіла, щоб мій найкращий друг поїхав закордон зі мною.
 • We’d prefer not to have read that awful news. – Краще б ви не читали ці жахливі новини. (але ми їх прочитали)

Would.. mind

Після конструкції would.. mind, в залежності від контексту у реченні, може використовуватися умовне речення з If та дієсловом в Past Simple, форма герундія (дієслово з закінченням -ing) та іменник або займенник в присвійній формі (my, our, your, his, her, Jack’s, friends’..).

Конструкція would you mind..? виражає ввічливе прохання або питання.

 • Would you mind if I closed the door? – Ти не проти, якщо я закрию двері?
 • Would you mind if you closed the door? – Чи не міг би ти закрити двері?
 • Would you mind getting me a cup of coffee? – Чи не міг би ти принести мені чашку кави?
 • Would you mind Jack’s sitting here? – Ти не проти, якщо Джек сяде тут?

Конструкція I wouldn't mind виражає згоду з певною дією, погодження зробити щось.

 • I wouldn’t mind if you came with me. – Я не заперечуватиму, якщо ти підеш зі мною.
 • I wouldn’t mind getting you a cup of coffee. – Я не проти принести тобі кашку кави.
 • I wouldn’t mind your telling them this story. – Я не проти, якщо ти розповіси їм цю історію.

Приклади використання Modal verbs (Will/Would)

 • Would you excuse us for a minute? - Чи не могли б ви вибачити нас на хвилинку?
 • Will you lend me some money? - Ви не дасте мені в борг трохи грошей?
 • It would be a fine home for you. - Це був би добрий будинок для вас.
 • But you wouldn't think of it. - Але ти не думав би про це.
 • He wouldn't go to the hospital. - Він би не поїхав до лікарні.
 • Would you please help me? - Чи не могли б ви допомогти мені, будь ласка?
 • I would not let that happen. - Я не дозволив би тому статися.
 • What would you offer them? - Що ви запропонували б їм?
 • And how would you explain it? - І як би ви це пояснили?
 • It would be a good experience for him. - Це був би добрий досвід для нього.
 • The car won't start. - Машина не заводиться.
 • Would you like to read the story? - Ви хотіли б прочитати історію?
 • You would have told them. - Ви б розповіли їм.
 • I would have taught them! - Я навчила б їх!
 • Will you light me a cigar? - Ти не запалиш мені сигару?
 • How would she explain this? - Як би вона це пояснила?
 • How much would it cost us? - Скільки б це коштувало нам?
 • Would you like to visit him? - Ти хотів би відвідати його?
 • Would she try to stop him? - Вона спробувала б зупинити його?
 • It would be a wonderful education for them. - Це була б чудова освіта для них.