Types of Questions Типи питань в англійській мові

Interrogative sentence (питальне речення) - речення, що використовується для того, щоб поставити певне питання. Для питань в англійській мові характерний непрямий поряд слів , а також питальна інтонація. В кінці питальних речень ставиться знак питання.

 • Do you compose music? Ти пишеш музику?
 • What are Lilly and Ann doing here?  Що вони тут роблять?
 • Who gave you this book?  Хто дав тобі цю книгу?

В англійській мові за характером питання виділяють загальні , спеціальні , альтернативні та розділові питання. Також інколи окремо виділяють заперечні питання .

Загальні питання

General question (загальне питання) – питання, на яке можна відповісти «т ак » або ж « ні ». Загальне питання формується за допомогою інверсії ( непрямого порядку слів ): допоміжні дієслова  та більшість модальних  ( can , could , may , might , must , should , ought ) дієслів ставляться перед підметом на початок речення.

 • May I stay? – Чи можна мені залишитися?
 • Did you go to Mark’s party yesterday? – Ти вчора ходив на вечірку Марка?
 • Should we help this old lady? – Ми повинні допомогти цій літній пані?

Вибір допоміжного дієслова залежить від граматичного часу в реченні.

 • Do you play the piano? – Ти граєш на роялі? (Present Simple)
 • Are Kate and Jack working now? – Кейт та Джек працюють зараз? (Present Continuous)
 • Have they already finished their project? – Вони вже завершили свій проект? (Present Perfect)
 • Will you be free tomorrow morning? – Чи ти будеш вільний завтра вранці? (Future Simple)

Якщо присудок в реченні виражений дієсловами  to be  або  to have в формі  Present Simple або  Past Simple , то ці дієслова ставляться перед підметом без використання інших допоміжних дієслів. В сучасній англійській мові для дієслова  to have частіше використовується допоміжне дієслово  do .

 • Are they students? – Вони - студенти?
 • Was Alice at the party yesterday? – Еліс вчора була на вечірці?
 • Do you have a few minutes now? – В тебе є декілька хвилин зараз?
 • Have you a few minutes now? – В тебе є декілька хвилин зараз?
 • Did you have a Playstation when you were a child? – В тебе в дитинстві була приставка Playstation?
 • Had you a Playstation when you were a child? – В тебе в дитинстві була приставка Playstation?

Загальні питання  можуть бути в заперечній формі, коли частка  not ставиться одразу ж після допоміжного дієслова. Такі питання виражають сумнів або подив.

 • Don’t you know this rule? – Чи ти не знаєш це правило?
 • Hasn’t Mike met Paul before? – Невже Майк не зустрічав до цього моменту Пола?
 • Aren’t children supposed to be at school? – Чи діти не повинні бути в школі?

Иноді загальні питання використовуються в якості риторичних, тобто таких питань, на які немає відповідей або ж вони не важливі. Такі питання виражають певні емоції мовця. Українською мовою риторичні питання часто перекладаються за допомогою слів хіба , невже , чи (в англійській мові немає точних еквівалентів до таких слів).

 • Could it be true? Хіба це може бути правдою?
 • Can you really understand my feelings? Чи можеш ти справді зрозуміти мої почуття?

Спеціальні питання

Special question (спеціальне питання) – вид питання, який використовується для отримання додаткової конкретної інформації, з'ясування певного факту або обставини. На спеціальні питання не можна дати відповідь тільки « так » або « ні ».

 • What was that? – Що це було?
 • Where are we going now? – Куди ми зараз йдемо?
 • How can I buy books on the Internet? – Як я можу купити книги в Інтернеті?

Спеціальні питання  завжди починаються з певного питального слова , що вказує на те, яка саме інформація необхідна. Після питального слова вживається такий самий порядок слів, що й в загальному питанні.

 • Where has Janice been ? – Де була Дженіс?
 • What are we doing tonight? – Що ми робимо сьогодні ввечері?
 • How do you say it in English? – Як ти кажеш це англійською?

Однак якщо питальне слово є підметом в реченні або ж означенням до підмета, то в таких питаннях використовується тільки прямий порядок слів  (так як питальне слово завжди стоїть на першому місці).

 • What is in your hand? – Що у тебе в руці?
 • Who told you such a joke? – Хто тобі розповів такий жарт?
 • Whose bag is on my chair? – Чия це сумка на моєму стільці?

Якщо питання відноситься до прийменникового додатку або обставини з прийменником, то часто прийменник виноситься в кінець речення.

 • What are you talking about ? – Про що ти говориш? 
 • Who are you chatting with ? – З ким ти розмовляєш? 
 • What house do you live in ? – В якому будинку ти живеш?

Альтернативні питання

Alternative question (альтернативне питання) – питання, яке дає вибір між декількома варіантами. Частини альтернативного питання з'єднуються сполучником or (або, чи), перша частина питання вимовляється з висхідною інтонацією, а друга - з низхідною. В таких питаннях використовується непрямий порядок слів , як і в загальному питанні.

 • Do you want some coffee, tea or just water? – Ти хочеш каву, чай чи просто воду?
 • Do Mark and Daniel live in New York or in Washington? – Марк та Деніел живуть в Нью-Йорку чи Вашингтоні?
 • Will you buy this little black dress or those blue jeans? – Ти купиш цю маленьку чорну сукню чи ті сині джинси?

Розділові питання

Disjunctive question (розділове питання) – особливий вид питань, що складається з розповідного речення (стверджувального або ж заперечного) та короткого загального питання . В питальній частині використовується те ж допоміжне або модальне дієслово , що й в розповідній частині, або ж те, що необхідно використовувати для утворення питання для головної частини. Такі питання потребують відповіді « так » або ж « ні ».

Якщо розділове питання починається зі стверджувальної частини, то питальна частина буде обов'язково в заперечній формі .

 • Claus can swim, can’t he? – Клаус вміє плавати, чи не так?
 • You play the piano, don’t you? – Ти граєш на роялі, правда?
 • Children have already done your homework, haven’t they? – Діти вже виконали своє домашнє завдання, чи не так?

Якщо розділове питання починається з розповідної частини в заперечній формі , то питальна частина буде стояти обов'язково в стверджувальній формі .

 • Kate isn’t sad, is she? – Кейт не сумна, чи не так?
 • You didn’t know this, did you? – Ти цього не знав, правда?
 • We won’t go to the seaside next weekend, will we? – Ми не поїдемо до моря на наступних вихідних, так?

В питальній частині такого питання в якості підмета завжди використовуються займенники , що дублюють підмет головної розповідної частини.

 • Mum is mad, isn’t she ? – Мама розлючена, так?
 • They will do this job, won’t they ? – Вони виконають цю роботу, чи не так?
 • Your dog doesn’t want to play, does it ? – Твій собака не хоче грати, чи не так?

Заперечні питання

Negative question (заперечне питання) - питання, часто загальне, що починається з дієслова в заперечній формі (після модального або допоміжного дієслова вживається заперечна частка not ). Смислове дієслово  to be не потребує допоміжних дієслів, а дієслово to have може утворювати такі питання як самостійно, так і за допомогою допоміжного дієслова do .

 • Shouldn't you go to school now?  – Чи не повинен ти йти зараз до школи?
 • Aren't you tired?  – Чи ти не втомився?
 • Haven't you a friend in England?  – Хіба в тебе немає друга в Англії?
 • Don't you have a friend in England?  – Хіба в тебе немає друга в Англії?

Заперечні питання можуть бути двох форм: скороченої та повної форми.

Повна форма використовується в формальному мовленні. В повній формі заперечного питання частка not завжди ставиться після підмета , а не перед ним.

 • Should you not  go to school now?  – Чи не повинен ти йти зараз до школи?
 • Have you not  a friend in England?  – Хіба в тебе немає друга в Англії?
 • Are you not tired?  – Чи ти не втомився?
 • Am I not right?  – Чи я не правий?

Скорочена форма використовується в повсякденному мовленні та вважається більш поширеною. В скорочених заперечних питаннях використовуються скорочені форми допоміжних або модальних слів з часткою not . Якщо підмет виражається займенником I , то в питанні використовується допоміжне aren't  (так як не існує скороченої форми для am not ).

 • Won't you go with us?  – Чи ти не підеш з нами?
 • Doesn't he know Kate?  – Чи він не знає Кейт? 
 • Aren't I right?  – Чи я не правий?

Заперечні питання часто вживаються для вираження ввічливої пропозиції або запрошення . В такому значенні питання часто починаються з Won't you...? , Wouldn't you...? , Why don't you...? тощо.

 • Won't you both have dinner with us?  – Може, ви вдвох пообідаєте з нами? (Чи не пообідаєте ви вдвох з нами?)
 • Why don't you stay here? It's pretty late to go back.  – Чому б тобі не залишитися тут? Вже доволі пізно повертатися.

Як вже було зазначено,  заперечні питання можуть означати сумнів та подив або вживатися у двох протилежних значеннях: 1) для підтвердження вже відомої мовцю стверджувальної інформації, 2) для підтвердження заперечної інформації. Значення заперечних питань можна зрозуміти з контексту і від цього значення будуть залежати й відповіді на питання. Для того, щоб не заплутатися у відповідях (коли відповідати « так », а коли « ні » на заперечне питання), у відповіді слід використовувати те саме допоміжне або модальне дієслово , що й в питанні , а не тільки відповідь « yes » чи « no ».

 • Aren't you cold? – (Чи) ти не змерз?
 • Yes, I am .  – Так, змерз.
 • No, I 'm not .  – Ні, не змерз.
 • Haven't  you already done all your work?  – Хіба ти ще не виконав всю свою роботу?
 • Yes, I have .  – Так, виконав.
 • No, I haven't .  – Ні, не виконав.

Відповіді на питання

Питальне речення та відповідь на нього завжди взаємопов'язані: форма відповіді визначається самим питанням та його видом. В відповіді використовується той же граматичний час , що й в питанні.

Якщо, це загальне або розділове питання, то вони потребують стверджувальної або заперечної відповіді (« так » або ж « ні »). Часто в короткій відповіді використовується тільки допоміжне  або модальне дієслово без смислового. 

 • Did you like this book? – Тобі сподобалася ця книга?
 • Yes , I did. – Так, сподобалась.
 • Do you read newspapers? – Ти читаєш газети?
 • Yeah , I do . – Угу, читаю.
 • Are you hungry? – Ти голодний?
 • No , I ’m not . – Ні, не голодний.
 • Kate doesn’t want to go with us, does she? – Кейт не хоче піти з нами, так?
 • No , I don’t think she wants. – Ні, я не думаю, що вона хоче.

Якщо це спеціальне або альтернативне питання, то в відповіді слід надати конкретну інформацію про те, що запитується. 

 • Who was that? – Хто це був?
 • It was me . – То був я.
 • Where do your friends live? – Де вони живуть?
 • They live in this small house . – Вони живуть в цьому маленькому будинку.
 • Did you watch this movie yesterday or on Sunday ? – Ти дивився цей фільм вчора або у неділю?
 • I watched it on Sunday . – Я подивився його вчора.

Приклади використання General questions

 • Don't you hear it? - Хіба ви це не чуєте?
 • Don't you listen? - Хіба ти не слухаєш?
 • Do they know him? - Вони його знають?
 • Don't you want it? - Хіба ви цього не хочете?
 • Do you help me? - Ви допомагаєте мені?
 • Do you believe us? - Ти нам віриш?
 • Do you expect him? - Ви чекаєте на нього?
 • Are you afraid? - Ти боїшся?
 • Are they showing? - Вони показують?
 • Do you thank me? - Ви дякуєте мені?
 • Do you know it? - Ти знаєш це?
 • Are you watching? - ти дивишся?
 • Do you understand her? - Ти розумієш її?
 • Do you believe her? - Ти віриш їй?
 • Aren't you hungry? - Хіба ви не голодні?
 • Do you sell it? - Ти це продаєш?
 • Don't they understand? - Хіба вони не розуміють?
 • Do they see him? - Вони бачать його?
 • Do you eat them? - Ви їх їсте?
 • Do you trust him? - Ви довіряєте йому?