Adverbs Прислівники в англійській мові

Прислівник (Adverb) це самостійна частина мови, що вказує на певну ознаку дії, ознаку іншої ознаки або обставини, в яких відбувається дія. В більшості випадків прислівники означують дієслова, але вони також вживаються з прикметниками або іншими прислівниками. Вони відповідають на питання «як?», «куди?», «де?», «коли?» тощо і в реченні виступають в якості обставини.

 • I can run and swim fast. – Я можу швидко бігати та плавати.
 • Mark is a very nice person. – Марк - дуже хороша людина.
 • Fleur’s school is pretty far from here. – Школа Флер знаходиться достатньо далеко.

Види прислівників за значенням

Прислівники англійської мови за своїм значенням поділяються на прислівники способу дії, прислівники місця, часу, прислівники ступеня та міри, частотності, впевненості, а також інші види прислівників, що у реченні виконують різноманітні функції. 

Прислівники способу дії

Прислівники способу дії (adverbs of manner) вказують на те, як, яким способом виконується дія. Такі прислівники відповідають на питання «як?» і в більшості випадків вживаються з дієсловами. Більшість прислівників способу дії утворилися від відповідних прикметників за допомогою суфікса -ly.

 • accurately – точно, акуратно
 • badly – погано
 • carefully – уважно, обережно
 • quickly – швидко
 • slowly – повільно
 • well – добре, гарно
 • fast – швидко
 • hard – тяжко, жорстко
 • so – так
 • straight – прямо, просто, відверто
 • He asked me very politely where the station was. – Він дуже ввічливо запитав мене, де вокзал.
 • Marion sings well. I like her voice. – Меріон гарно співає. Мені подобається її голос.
 • Jack walks slowly that is why he is always late. – Джек ходить повільно, тому він завжди спізнюється.

Прислівники місця

Прислівники місця (adverbs of place) вказують на те, де проходить дія, а бо ж напрямок, в якому вода відбувається. В більшості випадків, вони означують дієслова і часто ставляться після них.

 • here – тут
 • outside – зовні
 • above – зверху
 • somewhere – де-небудь, десь
 • near – поруч
 • there – там
 • inside – всередині
 • below – знизу
 • nowhere – ніде
 • ahead – спереду
 • Can I put my bag here? – Чи можу я покласти свою сумку сюди?
 • Our children like to play outside. – Наші діти люблять грати на вулиці.
 • I didn’t go anywhere yesterday cause I was too tired. – Я вчора нікуди не ходив, тому що я дуже втомився.

Іноді прислівники місця мають однакову форму з прийменниками і їх можна сплутати. Однак, слід пам'ятати, що прийменник завжди пов'язаний з іменником, що вживається в якості додатка, а прислівник завжди використовується незалежно, може стояти перед дієсловом, прикметником або іншим прислівником.

 • The children are inside. – Діти всередині. (в домі)
 • Our children store their toys inside the box. – Наші діти зберігають свої іграшки в коробці.
 • Wait a bit, I’m coming down. – Почекай хвильку, я йду вниз.
 • Timmy ran down the stairs. – Тіммі збіг вниз по сходам.

Прислівники часу

Прислівники часу (adverbs of time) вказують на час чи проміжок часу, в яких виконується певна дія. Часто такі прислівники ставляться в кінці речення, однак вони також можуть стояти на початку або в його середині для того, щоб підкреслити певний зміст. Якщо дієслово використовується в складній формі, прислівник може стояти після допоміжного або ж перед смисловим дієсловом.

 • already – вже
 • early – раніше
 • lately – в останній час, нещодавно
 • recently – днями, в останній час
 • yet – все ще, поки що
 • yesterday – вчора
 • today – сьогодні
 • tomorrow – завтра
 • now – зараз
 • soon – скоро, незабаром
 • I haven’t finished my work yet. – Я ще не скінчив свою роботу.
 • We will go to the zoo tomorrow, I promise. – Ми підемо у зоопарк завтра, я обіцяю.
 • He has already read this book. – Він вже читав цю книгу.

Прислівники ступеня та міри

Прислівники ступеня та міри (adverbs of degree) виражають, в якій мірі виконується дія, і відповідають на питання «до якої міри?», «в якій мірі?». Прислівники ступеня та міри можуть означувати дієслова, прикметники та інші прислівники. В більшості випадків вони стоять перед словами, які означують. Тим не менш, прислівник enough ставиться після слів, до яких відноситься.

 • extremely – надзвичайно
 • quite – доволі, досить
 • just – лише, тільки
 • almost – майже
 • very – дуже
 • too – надто, занадто, дуже
 • enough – доволі, досить
 • much – багато
 • nearly – майже
 • scarcely – ледве, ледь
 • I’m very glad to meet you again. – Я дуже радий зустріти тебе знову.
 • Bruno drives quite carefully, don’t worry about him. – Бруно водить досить акуратно, не хвилюйся за нього.
 • I didn’t sleep enough. I feel tired. – Я недостатньо спав. Я почуваю себе втомленим.

Прислівники частотності

Прислівники частотності (adverbs of frequency) вказують на те, як часто і з якою періодичністю відбувається певна дія. Такі прислівники вживаються тільки з дієсловами. Прислівники частотності в більшості випадків стоять перед смисловим дієсловом, яке означують.

 • again – знову
 • almost – практично, майже
 • always – завжди
 • ever – коли-небудь
 • frequently – часто
 • seldom – рідко
 • often – часто
 • never – ніколи
 • nearly always – майже завжди
 • hardly ever – навряд чи, майже ніколи
 • Boys usually like to play with cars. – Хлопчики звичайно люблять гратися машинками.
 • Have you ever been to Paris? I have never been to, actually. – Ти коли-небудь був в Парижі? Я ніколи не була, чесно кажучи.

Прислівник sometimes може стояти на початку, в кінці або в середині речення в залежності від того, на що хоче звернути увагу мовець. 

 • Sometimes I go to vegetarian restaurants but I don’t do it often. – Інколи я ходжу у вегетаріанські ресторани, але я не роблю це часто.
 • I work out sometimes, so don’t say I’m not sportive at all. – Я інколи роблю фізичні вправи, тому не кажи, що я зовсім неспортивний.

Прислівники ступеня впевненості

Прислівники ступеня впевненості (adverbs of certainty) вказують на ступінь впевненості мовця в чомусь. Такі прислівники часто стоять перед дієсловом, яке означують, або ж після дієслова to be.

 • definitely – безперечно, безумовно, точно
 • clearly – ясно, вочевидь
 • surely – без сумніву, безсумнівно 
 • perhaps – можливо
 • obviously – вочевидь
 • certainly – безумовно, неодмінно
 • probably – напевно, певна річ
 • maybe – може бути, можливо
 • He obviously lies to us all the time! – Він явно нам постійно бреше!
 • She is definitely the most beautiful girl in the school. – Вона безумовно найкрасивіша дівчина в школі.

Прислівники perhapsprobably та maybe часто стоять на початку речення.

 • I don’t know when I’m going to my grandmother. Maybe I will go tomorrow. – Я не знаю, коли піду до своєї бабусі. Можливо, я піду завтра.
 • Perhaps she is mad at me. – Мабуть, вона сердиться на мене.

Інші види прислівників

В англійській мові прислівники можуть використовуватися в якості питальних слів (так звані питальні прислівникиwhere? (де?), when? (коли?), why? (навіщо?), how? (як?). Вони також використовуються для зв'язки підрядної частини з головною в складнопідрядному реченні.

 • Where are you going right now? – Куди ти зараз йдеш?
 • I have no idea where we are going. – Я не маю ніякого уявлення про те, куди ми йдемо.
 • When does the match start? – Коли почнеться матч?
 • I will text you when I’m ready. – Я напишу тобі, коли я буду готовий.

Прислівники часто використовуються для смислового з'єднання незалежних один від одного речень, для зв'язного мовлення.

 • so – отже, тож, таким чином
 • however – однак
 • nevertheless – тим не менш
 • besides – до того ж, окрім того
 • This restaurant is not expensive. Besides, the food is really tasty there. – Цей ресторан недорогий. До того ж, там дуже смачна їжа.
 • I have two tickets to the cinema for tonight so I would like to offer you one. – У мене є два квитки у кіно на сьогоднішній вечір, тож я хотів би дати тобі один.

Прислівники часто використовуються для посилення значення всього речення або ж окремого слова, яке вони означують.

 • too – також, теж (розмовний варіант)
 • else – ще (в питаннях або запереченнях)
 • also – теж, також
 • only – тільки
 • Who else is going to this concert? I’m going there too! – Хто ще йде на цей концерт? Я теж туди йду!
 • She is the only one who can understand me. – Тільки вона єдина розуміє мене.

Способи творення прислівників

За способом творення прислівники поділяються на прості, похідні, складні та складені прислівники.

Прості прислівники (simple adverbs) складаються з одного кореня без суфіксів або префіксів.

 • hard – тяжко
 • soon – скоро
 • well – добре
 • when – коли

Прості прислівники можуть співпадати за своєю формою з прикметниками, інколи з прийменниками, від яких вони були утворені. Слід пам'ятати, що прикметники завжди означують іменники, а прийменники стоять перед іменниками і не можуть вживатися окремо. Прислівники ніколи не вживаються з іменниками, до того ж вони є самостійною частиною мови. 

 • This work is really hard. – Ця робота дійсно важка. (прикметник)
 • It was hard to work at night. – Було важко працювати вночі. (прислівник)
 • I parked my car near the house. – Я припаркував машину біля дому. (прийменник)
 • Don’t be afraid, i will be near. – Не бійся, я буду поряд. (прислівник)

Похідні прислівники (derivative adverbs) утворюються за допомогою різноманітних суфіксів та префіксів. В більшості випадків вони утворюються від прикметників шляхом додавання суфіксу -ly. Це найпоширеніші та найуживаніші прислівники.

 • carefully – обережно, акуратно
 • slowly – повільно
 • quickly – швидко
 • almost – майже
 • forward – вперед
 • likewise – також, наче, подібно

Складні прислівники (compound adverbs) утворюються за допомогою злиття декількох слів або коренів слів.

 • sometimes – іноді
 • midway – посередині
 • nowhere – ніде
 • whenever – коли завгодно
 • some – деякий
 • mid – средній
 • no – ні
 • when – коли
 • times – час, раз
 • way – шлях, дорога
 • where – де
 • ever – завжди

Складені прислівники або фразові прислівники (phrase adverbs) складаються з декількох слів, що утворюють словосполучення. При цьому слід сприймати такий складений прислівник як одне слово, так як значення кожного окремо взятого слова, з яке входить у склад фразового прислівника, може відрізнятися. 

 • hardly ever – навряд чи коли-небудь
 • at least– принаймні
 • early on– швидко, одразу, невдовзі
 • over and over– знову й знову
 • hardly – навряд, насилу
 • at – в, на, при 
 • early – рано 
 • over – над, вище, через 
 • ever – завжди, коли-небудь
 • least – мінімальний
 • on – на
 • and – і, та, також

Приклади використання Adverbs

 • He came home quietly last night. - Він прийшов додому тихо минулої ночі.
 • I don't cook daily. - Я не готую щодня.
 • My friend is terribly ill. - Мій друг страшенно хворий.
 • I have sent the letter already. - Я вже надіслав листа.
 • Everything has changed dramatically. - Все дуже різко змінилося.
 • My mum cooks better than my grandmother. - Моя мама готує краще, ніж моя бабуся.
 • Finally she found her purse. - Зрештою вона знайшла свій гаманець.
 • He made it wrong. - Він зробив це неправильно.
 • Sometimes she can be very angry. - Іноді вона буває дуже сердитою.
 • She has not come home yet. - Вона ще не прийшла додому.
 • My mum yelled at me angrily. - Моя мама накричала на мене сердито.
 • She ate hardly anything. - Вона майже нічого не з'їла.
 • My brother really likes hockey. - Мій брат дуже любить хокей.
 • I opened the door slowly. - Я повільно відчинив двері.
 • Then everything went wrong. - Потім усе пішло негаразд.
 • My mum nearly won the contest. - Моя мати майже виграла конкурс.
 • We went deep to the forest and almost got lost. - Ми зайшли далеко в ліс і майже загубилися.
 • If he works hard, he will get more money. - Якщо він працюватиме старанно, він отримає більше грошей.
 • He always wakes up early. - Він завжди прокидається рано.
 • She cleans her room daily. - Вона прибирає свою кімнату щодня.