Adjectives Прикметники в англійській мові

Прикметник (Adjective) це самостійна частина мови, що виражає ознаку особи, живої істоти, предмета, поняття, явища та відповідає на питання « який? ». Прикметники в англійській мові не мають категорій роду та числа, тому ніколи не змінюють своєї форми. Прикметники в більшості випадків вживаються з іменниками і в реченнях виступають у якості означення або іменної частини складного присудка .

 • That good-looking lady is John’s wife. – Та леді, що гарно виглядає , – жінка Джона.
 • Matt’s dog was really naughty . – Собака Метта був дійсно неслухняний .

Види прикметників за способом творення

Прикметники англійської мови за способом творення поділяються на прості , похідні і складні .

Прості прикметники (Simple Adjectives) складаються з одного кореня без приєднання суфіксів або префіксів .

 • good – хороший
 • bad – поганий
 • happy – веселий, щасливий
 • sad – сумний
 • My bag is old . I want to buy a new one. – Моя сумка стара . Я хочу купити нову .
 • You don’t have any right to decide what is good and what is bad for me. – У тебе нема ніякого права вирішувати, що добре , а що погано для мене.

Похідні прикметники (Derivative Adjectives) складаються з кореня з додаванням певних суфіксів та префіксів . Ці прикметники утворюються від інших частин мови, часто від дієслів .

 • use ful – корисний, придатний
 • derivat ive – похідний
 • unexpect ed – несподіваний
 • illogic al – нелогічний
 • scar ing – страшний
 • curi ous – допитливий
 • usel ess – даремний
 • imposs ible – неможливий
 • One unexpected accident has happened to me today. – Сьогодні зі мною трапився один несподіваний випадок.
 • I will prove to you that this is not impossible . – Я доведу тобі, що це можливо (не неможливо).

Складні прикметники (Compound Adjectives) утворилися за допомогою складання двох або більше основ слів. Такі прикметники пишуться через дефіс.

 • well-known – добре відомий
 • good-looking – гарний, той, що добре виглядає
 • blue-eyed – блакитноокий
 • Ukrainian-speaking – україномовний
 • alcohol-free – безалкогольний
 • three-day – триденний
 • He drinks only alcohol-free beer. – Він п'є тільки безалкогольне пиво.
 • Haruki Murakami is a well-known writer. – Харукі Муракамі – добре відомий письменник.

Види прикметників за значенням

Згідно з правилами англійської граматики, прикметники за своїм значенням поділяються на якісні або описові прикметники, кількісні прикметники, присвійні , вказівні та питальні прикметники. 

Якісні прикметники

Якісні або описові прикметники (Adjectives of Quality or Descriptive Adjectives) вказують на певну якість, характеристику живого об'єкта, предмета, поняття або дії. Це найчисельніша група прикметників. Для зручності їх поділяють на власне якісні та відносні прикметники .

Якісні прикметники передають власне ознаки предмета: стан, властивості, колір, форма, розмір, смак, вага тощо. Більшість якісних прикметників може утворювати ступені порівняння . 

 • straight – прямий
 • blue – блакитний
 • dangerous – небезпечний
 • strong – сильний
 • Kate’s blue eyes can charm anyone. – Блакитні очі Кейт можуть зачарувати будь-кого.
 • It’s dangerous to touch a snake. It may be poisonous . – Торкатися змії - небезпечно . Вона може бути отруйною.

Відносні прикметники вказують на матеріал, національну приналежність, відношення до місця, часу, галузі знать, міжособові зв'язки тощо. Як правило, відносні прикметники не утворюють ступенів порівняння.

 • religious – релігійний
 • French – французький
 • monthly – місячний
 • short-term – короткостроковий
 • Mr. Jefferson prefers French cuisine to American one. – Містер Джефферсон віддає перевагу французькій кухні, а не американській .
 • His monthly salary is not that high. – Його місячна зарплатня не така й висока.

Кількісні прикметники

Кількісні прикметники (Quantitative Adjectives or Numeral Adjectives) позначають точну або приблизну кількість осіб, предметів або понять. Вони поділяються на означені , неозначені та розділові кількісні прикметники.

Означені кількісні прикметники (Definite Numeral Adjectives) вказують на точну кількість предметів та понять або їх порядок. Вони повністю відповідають чисельникам . 

 • two – два
 • second – другий
 • thirty five – тридцять п'ять
 • thirty fifth – тридцять п'ятий
 • Claire has two sisters and three brothers. – У Клер є дві сестри та три брати.
 • Usain Bolt runs really fast so he always finishes first . – Усейн Болт бігає дійсно швидко, тому він завжди фінішує першим .

Неозначені кількісні прикметники (Indefinite Numeral Adjectives) вказують на невизначену або приблизну кількість предметів, не називаючи її.

 • all – всі, все
 • no – жоден, нічого
 • few / a few – декілька, небагато
 • certain – певний
 • some – деякий, деяка кількість, небагато
 • any – будь-який
 • several – декілька, різні, різноманітні
 • sundry – різноманітні, декілька
 • many – багато
 • much – багато
 • most – найбільш
 • little / a little – мало, небагато
 • more – більше
 • none (of) – жоден, жодний
 • too much – забагато
 • too many – надто багато, забагато
 • a lot of – багато
 • plenty of – багато, повно, вдосталь
 • Jack has no patience. – У Джека немає ніякої терплячості.
 • There is too much of sugar in this coffee. – В цій каві забагато цукру.

Розділові кількісні прикметники (Distributive Numeral Adjectives) прикметники, що вказують на один предмет або поняття з множини йому подібних. В більшості випадків вони використовуються з іменниками в однині .

 • neither – ніякий, жодний (з двох)
 • either – обидва, і той, і інший (з двох)
 • every – кожен, все, всякий
 • each – кожен, всякий (окремо)
 • other – інший, інші
 • the other – інший (з двох), другий, останній
 • another – інший, ще один
 • Where is my other sock? – Де моя друга шкарпетка?
 • You are busy now so i will come to you another day. – Ти зараз зайнятий, тому я зайду до тебе іншого дня.
 • Neither delegate knows how to fill in this application form. – Жоден з (двох) делегатів не знає, як заповнювати цю заяву.

Many та much

Прикметники many та much мають однакове значення « багато ». Однак, many вживається тільки з обчислювальними іменниками , а much з необчислювальними . Вони можуть бути замінені на більш універсальні вирази a lot of ( lots of ) або plenty of (багато, повно, вдосталь).

 • There are many ways to solve this problem. – Існує багато способів розв'язати цю проблему.
 • I have many cats at home. – У мене вдома багато котів.
 • I always put much sugar in my tea. I have a sweet tooth. – Я завжди кладу багато цукру в чай. Я ласунка.
 • There wasn’t much rain yesterday, so we could play rugby. – Вчора дощ був несильний , тому нам вдалось пограти в регбі.
 • There are a lot of places you can visit in Paris. – В Парижі є багато місць, які можна відвідати.
 • I like spaghetti with plenty of tomato sauce. – Мені подобаються спагеті з великою кількістю томатного соусу.

Every та each

Every та each мають однакове значення, тому в більшості випадків вони можуть заміняти один одного. Однак, вони також мають й відмінності у використанні.

Every вживається для того, щоб вказати на один предмет з великої кількості подібних предметів. Після every ніколи не використовується дієслово в формі множини. Every також вживається для позначення інтервалів часу або періодичності певної дії. Every не може використовуватися самостійно (без іменника , який означує).

 • Every student of this university has to hand in his paper till the end of this year. – Кожний студент цього університету повинен здати свою письмову роботу до кінця цього року.
 • Every day I go to the gym. – Кожний день я ходжу до спортзалу.
 • My mother calls me every ten minutes . – Моя мама дзвонить мені кожні 10 хвилин.

Each вказує на один предмет з двох або невеликої кількості подібних предметів. Each може бути використане самостійно в кінці речення. Після нього може стояти займенник one (один) для того, щоб уникнути повторень. Each не вживається для позначення часових інтервалів.

 • In this family each one takes turn throwing garbage. – В цій родині кожний по черзі викидає сміття.
 • These books are worth 100$ each . – Ці книги коштують 100 доларів кожна .

Словосполучення each of (кожний з) може вказувати на множину предметів, після нього доцільно вживати дієслово в формі однини, однак в повсякденному мовленні може використовуватись й форма множини. Each of також використовується з займенниками you , us та them , після яких вживається дієслово в формі однини. 

 • Each of the students in this group have to hand in their papers till the end of this year. – Кожен зі студентів цієї групи повинен здати свою роботу до кінця цього року. (розмовний стиль)
 • Each of them has to apply for this job. – Кожному з них слід подати заяву на цю роботу.

Few та a few. Little та a little

Існує певна різниця між прикметниками few / a few (декілька, небагато) и little / a little (мало, небагато, декілька)

Few и a few використовуються тільки з обчислювальними іменниками .

Few має значення « замало », « дуже мало », « недостатньо ».

 • We have only few eggs left. We should buy more. – У нас залишилось дуже мало яєць. Нам треба купити ще.
 • She had only few potatoes. It wasn’t enough for a proper meal. – У неї було зовсім мало картоплі. Цього було недостатньо для повноцінного обіду.

A few означає « небагато », « трохи », « декілька », « мало , але достатньо ».

 • Don’t worry, we still have a few minutes. – Не переймайся, у нас ще є декілька хвилин.
 • I have a few cookies, i will give you some. – У мене є трохи печива, я дам тобі декілька штучок.

Little та a little використовуються для позначення необчислювальних іменників.

Little має значення « зовсім, дуже мало », « недостатньо ».

 • There is little flour in this box. It’s not enough for a cake. – В цій коробці зовсім мало борошна. Цього недостатньо для пирога.
 • He had little patience to complete this task. – У нього було замало терпіння, щоб закінчити це завдання.

A little означає « небагато », « трохи », « декілька », « мало , але достатньо ».

 • I have a little coffee. I don’t need more. – У мене є трохи кави. Мені не треба більше.
 • I need a little time to do it. Wait a bit. – Мені потрібно трохи часу, щоб зробити це. Почекай, будь ласка.

Вказівні прикметники

Вказівні прикметники (Demonstrative Adjectives) це вказівні займенники, що використовуються не самостійно, а у поєднанні з іменником , який вони означують. В реченні вони виступають у якості означення до підмета або додатка . 

 • This dog is aggressive. It’s better to keep away from it. – Цей собака агресивний. Краще триматись від нього подалі.
 • I like those flowers. Would you buy some for me? – Мені подобаються ті квіти. Ти купиш декілька для мене?

Присвійні прикметники

Присвійні прикметники (Possessive Adjectives) повністю співпадають з присвійними займенниками . Вони завжди використовуються разом з іменником , який означують.

 • My car is broken so I will take my mother’s one. – Моя машина зламалась, тому я візьму машину моєї матері.
 • His dog broke its house. – Його собака зламав свій будиночок.

Питальні прикметники

Питальні прикметники (Interrogative Adjectives) відповідають питальним займенникам which и what , коли вони стоять безпосередньо перед іменником .

 • Which house on this street is yours? – Котрий (який саме) дім на цій вулиці твій?
 • What music do you listen to? – Яку музику ти слухаєш?

Порядок прикметників у реченні

В англійській мові є певна послідовність прикметників в реченні, якої чітко дотримуються носії цієї мови.

Існують прикметники, що можуть стояти тільки безпосередньо перед іменниками , які вони означують.

 • north, northern – північний
 • south, southern – південний
 • east, eastern – східний
 • west, western – західний
 • countless – незліченний, нечисленний
 • occasional – випадковий, рідкий, періодичний
 • lone – одинокий, відлюдний, самотній, неодружений
 • eventful – багатий на події
 • outdoor – зовнішній, просто неба
 • indoor – внутрішній, хатній, в приміщенні
 • My aunt lives in the southern district . – Моя тітка живе в південному районі .
 • I prefer outdoor games . – Я віддаю перевагу іграм на відкритому повітрі .

Деякі прикметники не вживаються перед іменниками. До них відноситься багато прикметників з суфіксом -ed.

 • annoy ed – роздратований
 • finish ed – закінчений
 • thrill ed – схвильований, збуджений, в захваті
 • bor ed – той, що нудьгує
 • pleas ed – задоволений
 • ill – хворий
 • shown – показаний
 • glad – задоволений, радий
 • I think i’m ill . – Мені здається, що я захворів
 • I’m really glad to meet you again. – Я дійсно радий зустріти тебе знову.
 • Our project isn’t finished . We have to hurry up! – Наш проект не готовий . Ми повинні поквапитися.

Прикметники , що мають суфікси -able , -ible , можуть стояти як перед іменником, так і після них.

 • I have booked the first available flight . – Я замовив перший доступний рейс.
 • I have booked the first flight available . – Я замовив перший рейс, що був доступний .

Прикметники завжди стоять після неозначених займенників і ніколи перед ними.

 • Yesterday I met someone beautiful . – Вчора я зустрів одну гарну людину.
 • Anna is trying to cook something tasty . – Анна намагається приготувати щось смачненьке .

В більшості випадків вживається не більше трьох прикметників разом. Прикметники, що тісніше пов'язані за значенням з іменником, який вони означують, будуть стояти перед цим іменником. Прикметники, що виражають суб'єктивну оцінку мовця, ставляться перед іншими прикметниками. 

 • I need a red wooden pencil. – Мені потрібен червоний дерев'яний олівець.
 • Lauren bought a beautiful black silk dress. – Лорен купила гарну чорну шовкову сукню.

Коли прикметників використовується більше трьох, вони вживаються у певному порядку :

 1. 1. article, quantity – артикль, кількість: чисельник, кількісний прикметник (a, one ...)
 2. 2. value, opinion – оцінка, думка, погляд (fancy, beautiful, difficult, horrible ...)
 3. 3. size – розмір (little, large, enormous ...)
 4. 4. quality, temperature – якість, стан, характеристика, температура (well-tailored, cold, hot ...)
 5. 5. age – вік (new, old, young, ancient ...)
 6. 6. shape – форма (flat, square, round, rectangular ...)
 7. 7. colour – колір (green, blue, pink, grey ...)
 8. 8. origin – походження (American, European, lunar ...)
 9. 9. material – матеріал (metal, wooden, paper ...)
 10. 10. purpose – ціль, призначення (часто з суфіком -ing: sleeping bag, cutting machine, table cloth ...)
 11. 11. noun іменник
 • I’ve bought two beautiful middle-sized round red wax candles. – Я купив дві гарні середнього розміру круглі червоні воскові свічки.
 • Ann doesn’t want to throw away this big scratched old rectangular brown wooden chest of drawers. – Енн не хоче викидати цей великий пошарпаний старий прямокутний коричневий дерев'яний комод.

Приклади використання Order of adjectives

 • She has a beautiful white horse. - У неї є гарний білий кінь.
 • It's an old long story. - Це довга стара історія.
 • She is a nice old woman. - Вона мила жінка похилого віку.
 • There is a square wool carpet in the room. - У кімнаті є квадратний вовняний килим.
 • I don't have any warm winter coat. - Я не маю теплого зимового пальта.
 • She has a beautiful red dress. - У неї гарна червона сукня.
 • These are wonderful red roses. - Це чудові червоні троянди.
 • She is a nice young girl. - Вона мила молода дівчина.
 • I want to buy an expensive white Japanese car. - Я хочу купити дорогу білу японську машину.
 • They bought a small wooden coffee table. - Вони купили маленький дерев'яний кавовий стіл.
 • This is a boring long text. - Це нудний довгий текст.
 • I have a big green armchair in the dining room. - У мене є велике зелене крісло у їдальні.
 • He likes my short blue jeans skirt. - Йому подобається моя коротка блакитна джинсова спідниця.
 • She has a pink wool scarf. - Вона має рожевий вовняний шарф.
 • I bought a great French coat. - Я купив чудове французьке пальто.
 • I have a tasty green apple. - У мене є смачне зелене яблуко.
 • I like his new blue silk shirt. - Мені подобається його нова блакитна шовкова сорочка.
 • She has a cheap green Turkish dress. - У неї дешева зелена турецька сукня.
 • There is a big new swimming pool. - Тут є великий новий басейн.
 • I like your long red nails. - Мені подобаються твої довгі червоні нігті.