There is / There are

Минулий час
There was ...
Однина
There were ...
Множина
Майбутній час
There will be ...
Однина
There will be ...
Множина

Конструкції There is та There are використовуються для позначення наявності чогось в певному місті, місцезнаходження предметів або ж їх кількості. В таких конструкціях слово there виконує функцію формального підмета та не несе якогось певного значення (загалом його не перекладають як «тут», «там»), тому в більшості випадків такі речення перекладаються українською з кінця.

 • There is a mouse in the kitchen! – На кухні миша!
 • There are some cookies in the box. – В коробці є трохи печива.
 • There was a man in the room. – В кімнаті був чоловік.
 • There were men in the room waiting for you. – В кімнаті були чоловіки, що чекали на тебе.
 • I think there will be a lot of people at tomorrow’s concert. – Я думаю, що на завтрашньому концерті буде багато людей.

Стверджувальне речення

В стверджувальних реченнях на першому місті завжди стоїть формальний підмет there, після якого йде дієслово to be в необхідній особовій або часовій формі та «справжній підмет» (предмет або ж особа). Форма дієслова to be залежить від числа та особи справжнього підмета а також граматичного часу у реченні.

There is та there was використовуються для підмета, що виражений іменником в однині або ж необчислювальним іменником.

There are та there were використовуються для іменників в множині.

Якщо в стверджувальному реченні після зворотів there is / there was / there will be обчислювальний іменник стоїть у формі однини, то в більшості випадків він вживається з неозначеним артиклем a / an. Означений артикль the використовується дуже рідко.

 • There is = There’s (скорочення)
 • There’s a cat in our garden. – В нашому дворі (знаходиться якийсь) кіт.

Якщо іменник позначає множину предметів, то часто використовується певний числівник, що вказує на кількість предметів або осіб, або ж певні слова на позначення приблизної кількості, наприклад, some (декілька). Перед необчислювальними іменниками також може вживатися some.

 • There are two cats in our garden. – В нашому дворі (знаходяться) два коти.
 • There are some cats in our garden. – В нашому дворі (знаходяться якісь) коти. (або декілька котів)
 • There’s some milk in the fridge. – У холодильнику є трохи молока.
 • There was some food in this lunchbox. – В цій коробці для сніданку була їжа.

В стверджувальних реченнях після конструкцій there is / there was / there will be можуть використовуватися також займенники someone (хтось) або ж something (щось).

 • There was something strange in his room. – В його кімнаті було щось дивне.
 • There was someone asking for your phone number. – Хтось просив твій номер телефону.

Заперечне речення

Заперечне речення з there is / there are утворюється за допомогою заперечної частки not після дієслова to be в необхідній формі.

В запереченні з there is not / there was not / there will not be іменники в однині використовуються з неозначеним артиклем a / an (в цьому випадку не використовуються заперечні займенники, адже в англійському реченні може бути тільки одне заперечення).

 • There wasn’t a cat in our garden. – В нашому дворі не було ніякого кота.
 • There won’t be a party next week. – Наступного тижня не буде (ніякої) вечірки.

В заперечному реченні іменники у формі множини або ж необчислювальні іменники використовуються з займенником any (якийсь, який-небудь, ніякий).

 • There is not = there isn’t (скорочення)
 • There isn’t any money in his wallet. – В його гаманці немає ніяких грошей.
 • There are not = there aren’t
 • There aren’t any pencils on my desk. – На моєму столі немає (ніяких) олівців.

В заперечному реченні після there is not / there was not / there will not be можуть також використовуватися займенники anybody, anyone (хтось, ніхто) та anything (щось, нічого, ніщо).

 • There isn’t anyone in the room. – В кімнаті немає нікого.
 • There wasn’t anything interesting in that city. – В тому місті не було нічого цікавого.

Також заперечне речення може утворюватися за допомогою заперечного займенника no перед іменниками, незалежно від його числа. В такому випадку після дієслова to be не вживається заперечна частка not.

 • There was no cat in our garden. – В нашому дворі не було ніякого кота.
 • There are no pencils on my desk. – На моєму столі немає ніяких олівців.
 • There is no money in his wallet. – В його гаманці немає ніяких грошей.

Заперечення з there is / there was / there will be може також утворюватися за допомогою займенників nobody, noone (ніхто) та nothing (ніщо, нічого). В таких реченнях також не використовується заперечна частка not.

 • There is no one in the room. – В кімнаті нікого немає.
 • There was nothing interesting in that city. – В тому місті не було нічого цікавого.

Питальне речення

Питальне речення з thereis / thereare утворюється шляхом винесення дієслова to be в необхідній формі на початок речення перед формальним підметом there.

Як і в заперечних реченнях, в питаннях іменники в однині використовуються з неозначеним артиклемa / an.

 • Is there a cat outside? – На вулиці є кіт?
 • Will there be a party next week? – Наступного тижня буде вечірка?

В питаннях іменники в множині або ж необчислювальні іменники використовуються з займенником any (якийсь, який-небудь).

 • Were there any pencils on my desk? – На моєму столі були (якісь) олівці?
 • Is there any money in your pockets? – У тебе в кишенях є (які-небудь) гроші?

В питаннях після is there / was there / will there be можуть використовуватися займенники anybody, anyone (хтось) та anything (щось).

 • Is there anything I can do for you? – Я можу вам чимось допомогти? (Чи є щось, що я можу для вас зробити?)
 • Was there anybody in my room? – Чи був хтось в моїй кімнаті?

В коротких відповідях на загальні питання також використовується конструкція there is / there are в стверджувальній або заперечній формі необхідного граматичного часу.

 • Is there a cat outside? – На вулиці є кіт?
 • Yes, there is. – Так, є.
 • No, there isn’t. – Ні.
 • Was there anybody in my room? – Чи був хтось в моїй кімнаті?
 • Yes, there was. – Так.
 • No, there wasn’t. – Ні.

В спеціальних питанняхпитальне слово ставиться на початок речення, після якого вживається порядок слів загального питання. Після питальних фраз how many / how much йде іменник, до якого вони відносяться, а вже потім is there / are there в необхідній формі.

 • Who is there in my room? – Хто в моїй кімнаті?
 • Why are there so many people? – Чому там так багато людей?
 • How much money is there in your wallet? – Скільки грошей в твоєму гаманці?

Особливості використання

There is / There are можуть використовуватися практично зі всіма граматичними часами та модальними дієсловами, а також з конструкцією to be going to. В такому випадку змінюється тільки форма дієслова to be.

 • There has been an accident this morning. I hope everything is alright now. – Сьогодні вранці була аварія. Сподіваюсь, зараз все налагодилося.
 • She said that there had been nothing to drink at Matt’s party. – Вона сказала, що на вечірці Метта не було ніяких напоїв.
 • There must be some money in my pocket. – В моїй кишені повинні бути якісь гроші.
 • There may be a dog in their garden. – Можливо, в їхньому дворі є собака.
 • There should have been a letter from Craig in my mailbox. – В моїй почтовій скриньці повинен бути лист від Крейга.
 • There is going to be a charity concert next week. – Наступного тижня збираються проводити благодійний концерт.

Перерахування предметів

При перерахуванні декількох предметів після конструкції there is / there are дієслово to be ставиться в форму однини або ж множини в залежності від числа іменника, що йде слідом за дієсловом. 

 • There isone cat and one puppy in Jack’s house. – В домі Джека є один кіт та одне цуценя.
 • There isa cat and two puppies in Jack’s house. – В домі Джека є один кіт та двоє цуценят.
 • There aretwo puppies and a cat in Jack’s house. – В домі Джека є двоє цуценят та один кіт.

There з іншими дієсловами

Дієслово to be в конструкції there is / there are може бути замінений на інші дієслова, що виражають значення присутності, знаходження десь чогось, такі як to exist (бути, існувати), to lie (лежати), to live (жити), to come (приходити, траплятися), tostand (стояти) тощо.

 • There was a big stature in this park. – В цьому парку була велика статуя
 • There stood a big stature in this park. – В цьому парку стояла велика статуя.
 • There lives an old woman in this house. – В цьому будинку живе стара жінка.
 • There came some noise from his room. – З його кімнати пролунав якийсь шум.

Приклади використання There is/There are

 • There are many stars in the sky. - На небі багато зірок.
 • There's a phone in my bag. - У моїй сумці є телефон.
 • There's a notebook on his desk. - На його столі є зошит.
 • There is too much sugar in the coffee. - У каві надто багато цукру.
 • There are vegetables in the bag. - У сумці є овочі.
 • There are five languages here. - Тут є п'ять мов.
 • There are carpets on the floor. - На підлозі килими.
 • There are eight children in the family. - У сім'ї вісім дітей.
 • There are pictures on the wall. - На стіні є картини.
 • There are twelve desks in the room. - У кімнаті дванадцять столів.
 • There are three rooms in the school. - У школі три кабінети.
 • There are monsters in this world. - У світі є монстри.
 • There are many interesting books on the shelf. - На полиці є багато цікавих книжок.
 • There are many secrets in the world. - У світі багато секретів.
 • There's a bag in my car. - У моїй машині є сумка.
 • There were two doors in the room. - У кімнаті було двоє дверей.
 • There are two men in the garden. - У садку двоє чоловіків.
 • There's a letter in his pocket. - У його кишені лист.
 • There are free drinks in every room. - У кожній кімнаті є безкоштовні напої.
 • There were pictures on the walls. - На стінах були картини.