Ordinal numbers

Порядкові числівники

Порядочні числові (Ordinal Numbers) визначають номер предмета за рахунком і відповідають на запитання Який? (Which?).

Більшість порядкових числівників утворюються згідно з правилом від відповідних кількісних за допомогою суфікса -th.

 • Six - sixth (шість - шостий)

This is my sixth car. - Це моя шоста машина.

 • Eleven - eleventh (одинадцять - одинадцятий)

He is in the eleventh grade. - Він в одинадцятому класі.

Винятки становлять такі числівники:

 • First - перший

This is my first school. Це моя перша школа.

 • Second - другий

She is my second wife. Вона моя друга дружина.

 • Third - третій

This is your third chance! Це твій третій шанс!

 • Fifth - п'ятий

My sister is in the fifth grade. Моя сестра в п'ятому класі.

 • Ninth - дев'ятий - дев'ять'п'ятий

It's my ninth trip to London. Це моя дев'ята подорож до Лондона.

 • Twelfth - дванадцятий

It's my twelfth time here. Це мій дванадцятий раз тут.

У складених порядкових числівниках суфікс додається до останнього слова, а всі інші слова залишаються без змін. Складові числівники від 21 до 100 пишуться через дефіс:

 • Fifty-fourth (п'ятдесят четвертий)

I live on the fifty-fourth floor. Я живу на п'ятдесят четвертому поверсі.

 • Seventy-eighth (сімдесят-восьмий)

Today is her seventy-eighth birthday. Сьогодні її сімдесят восьмий день народження.

У складених числівниках, які складаються більш ніж із двох компонентів, через дефіс писатимуться тільки десятки та одиниці. Між сотнями і десятками необхідно ставити слово and:

 • Two hundred and fourth (двісті четвертий)

Це дві гори і чотири кілометри. - Це двісті четвертий кілометр.

 • Four hundred thirty-fifth (чотириста тридцять п'ятий)

This is the four hundred thirty-fifth episode. - Це чотириста тридцять п'ятий епізод.

У словах, що позначають десятки, закінчення -y замінюється на i:

 • Fortieth (сороковий)

Yesterday був його fortieth birthday. Вчора був його сороковий день народження.

 • Twentieth (двадцятий)

This is his twentieth trip to Moscow. Це його двадцята поїздка до Москви.

Перед порядковими числами ставиться певний артикль the!

Ми вживаємо числівники не лише в усному, а й у письмовому мовленні, тому важливо знати, як вони пишуться.

Якщо ми позначаємо порядкове число, до нього треба додати правильне закінчення:

 • First = 1st
 • >
 • Second = 2nd
 • >
 • Third = 3rd
 • >
 • Fourth = 4th

При написанні дат визначений артикль the перед числівником і прийменник of перед назвою місяця зазвичай опускають:

 • The fifth of May = 5th May

Twenty-second of August = 22nd August

Приклади використання Ordinal numbers

 • This is the thirty-first floor. - Це тридцять перший поверх.
 • He goes to the doctor for the third time. - Він іде до лікаря втретє.
 • I go to the university on the sixth of September. - Я йду до університету шостого вересня.
 • My brother bought the third car. - Мій брат купив третю машину.
 • It's your sixth hour here. - Це твоя шоста година тут.
 • I finished my first book! - Я закінчив свою першу книгу!
 • Today is the thirtieth of April. - Сьогодні тридцяте квітня.
 • Is Saturday the sixth day of the week? - Субота – шостий день тижня?
 • It's our fifth year here. - Це наш п'ятий рік тут.
 • This is the twenty-fifth time I come here. - Це двадцять п'ятий раз, коли я приходжу сюди.
 • She travels alone for the second time. - Вона подорожує одна вдруге.
 • He finished his eleventh book. - Він закінчив свою одинадцяту книгу.
 • Look at the second girl. - Подивися на другу дівчинку.
 • It's the seventh day of my holiday. - Це сьомий день моїх канікул.
 • He lived in the eighteenth century. - Він жив у вісімнадцятому столітті.
 • It's my first week here. - Це мій перший тиждень тут.
 • This is not the thirtieth floor. - Це не тридцятий поверх.
 • This writer lived in the twentieth century. - Цей письменник жив у ХХ столітті.
 • I cook this pizza for the tenth time. - Я готую цю піцу вдесяте.
 • Do you like the twelfth video? - Тобі подобається дванадцяте відео?