Indefinite pronouns Неозначені займенники в англійській мові

Anybody
хто-небудь, всякий, будь-хто (ніхто)
Anyone
хто-небудь, всякий, будь-хто (ніхто)
Anything
що-небудь, все (ніщо)
Питання. Ствердження.
Заперечні речення з дієсловом в заперечній формі.
Nobody
ніхто
No one
ніхто
Nothing
ніщо, нічого
Заперечні речення з дієсловом в стверджувальній формі.

Неозначені займенники (Indefinite Pronouns) вказують на невизначених, невідомих осіб, а також предмети, явища. Наприклад, тоді, коли мовець не може або не хоче називати імена або назви предметів. 

Такі займенники повністю замінюють іменники, тому в реченні вживаються самостійно. Після них завжди вживається дієслово в формі третьої особи однини.

 • Seemed like everybody liked this idea. – Здавалось, що всім сподобалась ця ідея.
 • We all need someone to lean on. – Нам всім потрібен хтось, на кого можна покластися.
 • I know no one who can answer this question. – Я не знаю нікого, хто б міг відповісти на це питання.

-one, -body, -thing

Суфікси займенників -one та -body практично не розрізняються за значенням, тому вони можуть вільно заміщувати один одного. Однак, займенники з -body вважаються більш розмовним варіантом, ніж з -one. -Оne та -body вживаються тільки для позначення осіб, людей.

 • Someone took my sandwich. – Хтось взяв мій сандвіч.
 • Somebody took my sandwich. – Хтось взяв мій сандвіч.

Займенники, що закінчуються на -thing, використовуються для позначення предметів, явищ, дій тощо. 

 • Is there anything i can do for you? – Я можу вам чимось допомогти?

Присвійна форма

Неозначені займенники, що вказують тільки на людей, осіб (ті, що закінчуються на -one та -body) можуть вживатися в присвійній формі. В цьому випадку до них додається закінчення -s.

 • Yesterday I found someone’s sock. Is it yours? – Вчора я знайшла чиюсь шкарпетку. Вона твоя?
 • I don’t need anybody’s opinion! – Мені не потрібна чиясь думка!
 • It’s nobody’s pen. You can take it. – Це нічийна ручка. Ти можеш її взяти.
 • Our clean city is everyone’s responsibility. – Наше чисте місто - це відповідальність кожного.

Someone, somebody, something

Займенники someone, somebody, something передають значення слова some - «деякий», «декілька» і вказують на щось або когось невідомих або невизначених. В більшості випадків вони використовуються в стверджувальних реченнях.

 • I hope that somebody will come and help us. – Я сподіваюсь, що хтось прийде та допоможе нам.
 • Mike was trying to find someone to show him the right way to the station. – Майк намагався знайти когось, щоб йому показали правильний шлях до вокзалу.
 • Something has happened but I don’t know what. – Щось трапилось, але я не знаю, що.

Someone, somebody, something можуть бути використані в спеціальних та загальних питаннях, що виражають прохання або пропозицію.

 • What about calling someone to play football this afternoon? – Як щодо того, щоб покликати когось пограти у футбол сьогодні по обіді?
 • Would you like something to drink, madam? – Чи хотіли б ви щось випити, мадам?

Anyone, anybody, anything

Займенники anyone, anybody, anything також мають значення «хтось», «щось», «деякий» «якийсь», однак вони мають негативний відтінок. Ці займенники використовуються в заперечних реченнях, загальних питаннях, умовних реченнях (якщо..., у випадку...) і в стверджувальних реченнях в значенні «всякий», «кожний», «будь-хто».

 • I have never met anybody from Indonesia. – Я ніколи не зустрічала когось з Індонезії. (заперечне речення)
 • Does anyone want to go the cinema tonight? – Хтось хоче піти у кіно сьогодні ввечері? (загальне питання)
 • If anything happens, call me. – Якщо щось трапиться, поклич мене. (умовне речення)
 • Don’t be so cocky. Anyone can do that. – Не будь таким самовпевненим. Будь-хто може це зробити.

No one, nobody, nothing

Займенники no one, nobody, nothing виражають заперечення або відсутність особи, предмета, явища. Оскільки ці займенники самі по собі передають заперечення, то з ними не вживаються інші види заперечень (дієслова в заперечній формі або прислівникnever).

 • No one came to that party. – Ніхто не прийшов на ту вечірку.
 • After yesterday’s accident I can trust nobody now. – Після вчорашнього випадку я нікому не можу довіряти тепер.
 • Calm down, nothing bad has happened. – Заспокойся, не сталося нічого поганого.

Everyone, everybody, everything

Займенники everyone, everybody, everything передають значення цілісності, певної цілої кількості людей, предметів, явищ. Вони можуть вживатися в стверджувальних реченнях, загальних та спеціальних питаннях, а також в заперечних реченнях, коли частка not стоїть перед самим займенником.

 • Everyone wants to be rich. – Всі хочуть бути багатими. (ствердження)
 • This plan was approved by everybody. – Цей план був схвалений всіма. (ствердження)
 • Where is everyone going? – Куди всі йдуть? (спеціальне питання)
 • Has everybody understood me? – Всі мене зрозуміли? (загальне питання)
 • Not everything has already been done. – Не все вже зроблено. (заперечення)

Займенники everyone, everybody також можуть вживатися в командах та наказах. В таких реченнях дієслово вживається у формі інфінітиву без частки to згідно з правилами утворення наказового способу в англійській мові.

 • Everyone stand up! – Всім встати!
 • Everybody dance now! – Всім негайно танцювати!

Else

Прислівник else (ще, більше) після неозначених займенників передає значення певного додатку до вже згаданих осіб, предметів, явищ.

 • You can’t do this job so I will find somebody else. – Ти не можеш виконувати цю роботу, тому я знайду когось ще.
 • Do you have anything else to say? – Ти хочеш щось ще мені сказати?
 • No one else wanted to go to that park after one horrible accident. – Ніхто більше не хотів ходити до того парку після одного страшного випадку.
 • Kate is not like everybody else. – Кейт не така, як всі інші.

Примеры использования Indefinite pronouns

 • He passed all the exams. - Он сдал все экзамены.
 • They're both fake. - Они оба поддельные.
 • They're all important. - Они все важны.
 • You work hard all the time. - Вы работаете усердно всё время.
 • I had all the answers. - У меня были все ответы.
 • They're all horrible. - Они все ужасны.
 • Every country has its customs - В каждой стране свои обычаи.
 • They're all clean. - Они все чистые.
 • They are all new. - Они все новые.
 • You knew all the answers. - Вы знали все ответы.
 • They're both hungry. - Они оба голодны.
 • I know everything about them. - Я знаю всё о них.
 • We're together all the time. - Мы вместе всё время.
 • I missed all the signs. - Я пропустила все знаки.
 • They know everything about us. - Они знают всё о нас.
 • They're all white. - Они все белые.
 • You are all perfect - Вы все идеальны.
 • Every man has his enemies. - У каждого человека есть свои враги.
 • Everything is so wet - Всё такое мокрое.
 • They come here all the time. - Они приходят сюда всё время.