Inversion, Ellipsis, Substitution

Заміна

SubstitutionЩоб уникнути повторів, використовуються не тільки еліпсиси, а й заміни.

Замість обчислювальних іменників використовують one/ones: She lost her key and asked me a new one. Вона загубила свій ключ і попросила в мене новий;

Замість незлічуваних іменників використовують some/any: We don't have milk, can you buy some? У нас немає молока, можеш купити?

З дієсловами, пов'язаними з промовою та думкою, використовується слово-замінник So: I think so. Я так думаю.

Довгі фрази з дієсловами при повторі можна замінювати відповідним допоміжним дієсловом: I don't like singing but my husband does. Я не люблю співати, а мій чоловік любить.

В якості замін використовуються поєднання Do so/that/it: By doing so, you can save water. Роблячи так, ти можеш економити воду.

Here comes/ There goes

Here comes/ There goes


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Here comes/There goes + основна частина
. Here comes the dessert! А ось і десерт!
Якщо підмет виражений займенником, інверсії не буде.
There he goes. А ось і він.

Тож

So


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція so + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт
. Ця конструкція означає "теж так" і використовується в складних реченнях або коротких відповідях.
I went to the cinema, and so did she. Я пішов у кіно, і вона теж.

Рідко/рідко

Seldom/Rarely


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Seldom/Rarely + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібне)
. Ця конструкція перекладається як "Рідко/Нечасто...".
Seldom was she upset by something. Рідко була вона чимось засмучена.

Не раніше

No sooner


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція No sooner + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібне) + that
. Дана конструкція перекладається як "Щойно/Стоило тільки".
No sooner did she enter the room that her dog ran to her. Варто було їй тільки увійти в кімнату, як її собака побігла до неї.

Ні в якому разі

In no way


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція In no way + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібне)
. Ця конструкція перекладається як "Жодним чином".
In no way was your personal date exposed. Жодним чином ваші персональні дані не були розкриті.

Ні слова

Not a word

Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Not a word + to do у потрібній формі + суб'єкт + дієслова мови/слуху
. Ця конструкція перекладається як "Ні слова" і часто поєднується з дієсловами say (говорити) або hear (чути).
Not a word did I hear from her since she left. Жодного слова я від неї не почув відтоді, як вона поїхала.

Не до тих пір, поки

Not until


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція not until + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібне).
Дана конструкція вказує на можливість здійснення будь-якої дії до певного часу або за певної умови і перекладається "Не раніше/Тільки до".
Not until New Year will she come home. Вона приїде додому тільки до Нового року.

Якби не

Had it not been for


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Had it not been for + об'єкт
. Конструкція перекладається як "Якби не.../Якщо б це не було заради...".
Had it not been for my grandmother, I would have stayed home. Якби не моя бабуся, я б залишився вдома.

Елліпсис

Ellipsis


Еліпсис - це конструкція, в якій опускаються слова, інтуїтивно зрозумілі з контексту, ситуації спілкування або життєвого досвіду.
У розмові часто опускаються
.

Займенники: (I) hope you have a good day! (Я) сподіваюся, у тебе буде чудовий день!

Допоміжні дієслова в запитаннях: (Have you) seen my book? (Ти) бачив мою книгу?

Слова, що повторюються: We went to the shop and (we) bought some ice-cream. Ми пішли в магазин і (ми) купили морозиво.

Союз that: I heard (that) you were going to Paris. Я чув, (що) ти збираєшся в Париж.

Я чув, (що) ти збираєшся в Париж.

Ніколи не було

Never had...


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Never + had + суб'єкт
Never had he seen anything like that. Ніколи він не бачив нічого подібного.

Ні те, ні інше.

Neither


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція neither + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт
. Ця конструкція означає "теж ні" і використовується в складних реченнях або коротких відповідях. Neither вже вказує на заперечення, тому іншого заперечення в цій частині речення бути не повинно.
He didn't like the steak, and neither did she. Йому не сподобався стейк, і їй теж (ні).

Мало що

Little did


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Little + to do у потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово
. Ця конструкція часто використовується з дієсловами know (знати), realize (розуміти) тощо. Little did he know... Нічого він не знав.

Ніколи / За жодних обставин

Ни в якому разі


За жодних обставин


On no account


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкції At no time/Under no circumstances/On no account + дієслово + суб'єкт
. Ці конструкції перекладаються як Ні в якому разі/Ні за яких умов/Ніколи
. Under no circumstances should you lie to me. У жодному разі ти не повинен брехати мені.

Навряд чи/ледве/незначно

Hardly/Barely/Scarcely


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Hardly/Barely/Scarcely + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібне).
Ця конструкція перекладається як "Ледве...".
Hardly had she bought a new purse before she lost it. Ледве вона купила новий гаманець, як уже втратила його.

Тільки...

Only ...


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Only + прислівник + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібне)
. Ця конструкція перекладається як "Лише..." і найчастіше використовується з дієсловами realize (розуміти), notice (помічати), find out (дізнаватися) тощо. Найчастіше поєднується з прислівниками then (тоді), later (пізніше), once (одного разу).
Only then did he find out that his wife stole his money. Тільки тоді він дізнався, що його дружина вкрала його гроші.

Тільки якщо

Only if


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній і літературній мові для посилення виразності.
Конструкція only if + умова + інверсія в частині, що описує результат
Зверніть увагу: у цій конструкції показником інверсії виступає сполучення Only if, але порядок слів змінюється в іншій частині речення, де описується результат.
Only if she writes this letter will she get the job. Тільки якщо вона напише цей лист, вона отримає цю роботу.

Варто...

Should...


Інверсія - це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Should + суб'єкт + смислове дієслово
. Конструкція з Should це умовна конструкція, яка частіше використовується у формальному мовленні.
Should you have any requests, please, call us. Якщо у вас будуть якісь прохання, будь ласка, зателефонуйте нам.

Приклади використання Inversion, Ellipsis, Substitution

 • Seldom was the time when she was wearing white. - Рідко було таке, що вона носила біле.
 • Hardly had she recovered from her disease before she fell ill again. - Тільки-но вона оговталася після хвороби, як вона захворіла знову.
 • I wasn't satisfied, and neither was the coach. - Я не був задоволений і тренер теж не був.
 • I would never go diving and she would. - Я б ніколи не стала займатися дайвінгом, а вона стала б.
 • Should you need any help, please contact the receptionist. - Якщо вам знадобиться допомога, будь ласка, зв'яжіться із співробітником на ресепшн.
 • She hasn't been to London, and neither have I. - Вона не була у Лондоні, і я теж не був.
 • My sister is going to New York, and so is her best friend. - Моя сестра їде до Нью-Йорка, і її найкращий друг теж.
 • He didn't believe her, and neither did her father. - Він не повірив їй, і її батько теж.
 • Had it not been for her mum, she would have chosen another university. - Якби не її мати, вона вибрала б інший університет.
 • She wouldn't be angry, and neither would her mother. - Вона б не стала злитися, і її мати теж.
 • Never had I seen such a beautiful girl. - Ніколи я не бачив такої гарної дівчини.
 • Never had she been so happy. - Ніколи вона не була така щаслива.
 • Only then did I realize I made a terrible mistake. - Тільки тоді я зрозумів, що я зробив страшну помилку.
 • She likes poetry, and so do I. - Вона любить поезію, як і я.
 • My sister can sing but I can't. - Моя сестра вміє співати, а я – ні.
 • My wife didn't like the room, and neither did I. - Моєї дружині не сподобалася кімната, і мені теж.
 • Never had he seen him that disappointed. - Ніколи не бачив його настільки розчарованим.
 • I broke my glasses and had to buy new ones. - Я зламав окуляри і мав купити нові.
 • Never had he been so proud of his daughter. - Ніколи він не був такий гордий своєю дочкою.
 • Not a word did he say to her since they broke up. - Ні слова він не сказав їй після того, як вони розлучилися.