Chọn một quy tắc bạn muốn thực hành

Đặt 10 câu lại với nhau một cách chính xác. Những sai lầm ít bạn thực hiện, các điểm kinh nghiệm hơn bạn sẽ nhận được.
Beginner
 • Present Simple

 • Past Simple

 • Future Simple

 • Numerals

 • Present Continuous

 • Ordinal numbers

 • Personal pronouns

 • Articles

 • There is/There are

 • Possessive pronouns

 • Imperative mood

 • To be going to

 • General questions

 • Modal Verbs (Can/Could)

 • Present Simple vs Present Continuous

 • Present Cont. vs. Present Simple vs. Future Simple

Intermediate
 • Past Continuous

 • Present Perfect

 • Past Perfect

 • Future in the Past

 • Passive Voice - Present Simple

 • Present Perfect Continuous

 • Adverbs

 • Passive Voice - Past Simple

 • Past Simple vs. Past Perfect

 • Present Perfect vs. Present Perfect Continuous

 • Present Continuous vs. Present Perfect Continuous

 • Passive Voice - Future Simple

 • Passive Voice - Present Perfect

 • Wh-questions

 • Present Perfect vs Past Simple

 • Past Simple vs. Past Continuous

 • Comparative degree of adjectives

 • Superlative degree of adjectives

 • Used to

 • Modal verbs (Must/Have to)

 • Modal verbs (May/Might)

 • Future perfect

 • Future Continuous

 • Prepositions

 • Verbs with prepositions

 • Phrasal verbs

 • Order of adjectives

 • Indefinite pronouns

Advanced
 • Tenses with Present meaning

 • Participles

 • Infinitive and Gerund

 • Inversion, Ellipsis, Substitution

 • Conditional Clauses

 • Past Perfect Continuous

 • Sequence of tenses

 • Modal Verbs (Shall/Should)

 • Modal verbs (Will/Would)

 • Indirect speech

 • Future Perfect Continuous

 • Fut. Cont. vs. Fut. Perf. Cont.

 • Tenses with Past meaning

 • Tenses with future meaning

 • Past perfect passive

 • Present/Past Continuous Passive

 • Future perfect passive

 • 16 English tenses

Tiến trình XP

Mục tiêu hàng ngày: 0/20XP

Tạo một hồ sơ để lưu tiến độ của bạn!

Bảng xếp hạng

XP

  Các vệt

  Ngày